ثبت نام بسیج اساتید

باسمه تعالی

بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات تعيين و حديث عشق مي دهد. امام خمینی ره