فیش اعتکاف

نمایش 1 - 25 از 229

نامنام خانوادگیشماره ملیشماره تلفن همراهفیشتاریخ تشکیللینک به جزئیات ورودی
سهیلشعبانپور258159783609356026559لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏15 بهمن 1401نمایش جزییات
شیمااحمدوند۳۹۶۲۵۶۶۶۴۳۰۹۱۲۷۱۷۸۹۳۷لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
شیمااحمدوند۳۹۶۲۵۶۶۶۴۳۰۹۱۲۷۱۷۸۹۳۷لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
فاطمهجهانگیری۰۱۵۱۶۲۶۸۳۹۰۹۹۲۴۳۲۹۱۵۴لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
امیرعباسحجتی۰۲۰۰۸۲۱۸۴۹۰۹۱۲۷۰۶۶۴۱۳لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
بنیامیننوروزی۰۱۵۱۹۰۹۸۹۱۰۹۹۳۶۵۴۱۶۶۸لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
زینباسماعیلی۰۲۰۱۵۲۰۳۴۶۰۹۳۶۵۱۵۹۲۹۶لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
مهدیبروغنی۰۲۵۱۰۶۹۰۰۱۰۹۳۹۶۸۶۰۷۹۵لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
مهدیبروغنی۰۲۵۱۰۶۹۰۰۱۰۹۳۹۶۸۶۰۷۹۵لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
مهدیبروغنی۰۲۵۱۰۶۹۰۰۱۰۹۳۹۶۸۶۰۷۹۵لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
فاطمهشاطر هدایت005392260309128334754لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمدرضامحلوجی--------لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمدصابری۰۰۱۹۴۲۵۳۸۴۰۹۱۰۲۱۲۶۹۶۱لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمد جوادمشهدی باقر۰۲۰۱۳۲۴۲۴۵۰۹۳۶۴۸۹۹۴۹۸لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
بشریگنجی001397059309127744717لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
عرفانولی‌محمدی۰۳۱۴۰۷۲۶۳۲۰۹۱۹۹۰۶۴۶۷۰لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمدرضاسلیمی020127632109011767066لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمد طاهارضایی۰۲۰۱۹۰۰۶۸۸۰۹۳۷۹۸۶۱۴۰۸لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
صادقصابری025112537809945967689لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
کمیلرضایی۰۰۲۳۸۳۳۵۴۸۰۹۳۷۹۸۶۱۴۰۸لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمد مهدیقربانیان۰۲۰۱۲۲۱۱۵۲۰۹۳۸۱۹۶۹۶۰۶لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
محمدبیگلری کامی206464185809392368416لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
هاجرجهاندوست087178460209196011848لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
فاطمهدرویشی۶۵۹۹۳۷۴۷۰۰۰۹۳۵۱۳۶۰۹۱۲لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
امیرعباسحجتی020082184909127066413لطفا بر اساس مشخصات خود (۳۰۰ هزارتومان برای عموم معتکفین و ۱۵۰ هزار تومان برای دانش آموزان و دانشجویان متولد ۱۳۷۲ به بعد که کارت دانشجویی خود را بارگذاری کرده‌اند) هزینه اعتکاف به شماره کارت ‏ ‏5022291076005550‏ ‏ به نام حاج آقا صادق زاده ‏ واریز نموده و رسید آن را بارگذاری نمایید.‏14 بهمن 1401نمایش جزییات
نامنام خانوادگیشماره ملیشماره تلفن همراهفیشتاریخ تشکیللینک به جزئیات ورودی